مرتضی ترابی در مسابقات اسنوکر کیو اسکول تایلند

مرتضی ترابی در مسابقات اسنوکر کیو اسکول تایلند که در سال 2022 میلیادی برگزار شد، عملکرد بسیار خوبی بین ایرانی های اعزامی به این مسابقات داشت.